ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


การอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครูภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู

เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู แบบ On-site ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้แก่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของภาควิชาคณิตศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ครูได้ทดสอบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์

ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 47 ท่าน จากทั่วประเทศ มีจุดเน้นเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์เชิงการจัด การแก้ไขข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เชิงการจัด ซึ่งมักเป็นหัวข้อที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.อรรถพล แก้วขาว, ผศ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ และ ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล รวมถึงมีการจัดการสอบวัดสมรรถนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ทดสอบความรู้ และสามารถนำไปเทียบโอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566 ในรายวิชา คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู ต่อไป

ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้การบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้มีการจัดการอบรมครูในโอกาสต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด - หลักสูตรการอบรมครูได้ผ่านทางแฟนเพจของภาควิชาคณิตศาสตร์ และเว็บไซต์ของภาควิชา

  วันที่ 27 มี.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280