ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


ซัมเมอร์บูทแคมป์ แคลคูลัส พิชิตฝัน (Math Sci CMU Summer Calculus Boot Camp) ประจำปี 2566ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ
เพื่ออบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
โครงการ "ซัมเมอร์บูทแคมป์ แคลคูลัส พิชิตฝัน (Math Sci CMU Summer Calculus Boot Camp)"

หลักสูตรอบรมระยะสั้น “Math Sci CMU Summer Calculus Boot Camp” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาเป็นกระบวนวิชาในระดับมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต ดำเนินโครงการผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

** ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และต้องไม่เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **

จัดอบรมแบบ On-site ในระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2566 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
รายการเอกสาร Download
1 4-หนังสือประชาสัมพันธ์CalBootCamp.pdf
2 5-หนังสือแนบประชาสัมพันธ์CalBootCamp-14-ก.พ.66.pdf

  วันที่ 14 ก.พ. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280