Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบนักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2-65 ครั้งที่ 2


รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-gifted-math-ม.5-แคลคูลัส2-ปีการศึกษา-2565.xlsx
2 คะแนน-gifted-นักเรียน-ม.4-ครั้งที่-2-ภาคเรียนที่-2-65.xlsx

  วันที่ 7 ก.พ. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280