Gifted Math


ประกาศคะแนนสอบนักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2-65 ครั้งที่ 1


รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนนนักเรียน-ม.5-แคลคูลัส1-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2565.xlsx
2 คะแนน-gifted-นักเรียน-ม.4-ครั้งที่-1-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2565.xlsx

  วันที่ 1 ก.พ. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280