กิจกรรมภาควิชา


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 57ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 57 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เนื่องในโอกาสพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
 
ภายในงาน มีการจัดการต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ เส้นทางอาชีพ กิจกรรมหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมถึงการกล่าวให้โอวาทโดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกัน และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนบัณฑิต และอาจารย์ภาควิชาตามอัธยาศัยโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 -2565 เข้าร่วมกิจกรรม โดยในครั้งนี้ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 32 คน ระดับปริญญาโท จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนรวม 13 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ ลงกานี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับประกาศนีบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57 อีกด้วย
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต คณาจารย์ และสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป
  วันที่ 24 ม.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280