กิจกรรม ป.ตรี


การอบรมการอ่าน - แปล บทความทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมทักษะการอ่านและแปลบทความวิจัยทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะการอ่านบทความวิจัยทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 206390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมสำคัญที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 206390 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมดังกล่าว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการอย่างรอบด้าน เพื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมวิชาการต่อไป

  วันที่ 23 พ.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280