กิจกรรมวิจัย


โครงการ Conference on Recent Trends in Algebra and Related Topics 2023ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์  กำหนดจัดโครงการ Conference on Recent Trends in Algebra and Related Topics ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษทางด้านพีชคณิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านพีชคณิต โดยมีหัวข้อวิจัยที่เปิดรับ ดังนี้
1. Groups and semigroups
2. Algebraic hyperstructures
3. Logical algebras
4. Ordered algebraic structures
5. Fuzzy algebras
6. Universal algebra and its applications in computer science
7. Other related areas
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. ผู้ประสานงาน ดร.ทศพร คำดวง thodsaporn.kum@rmutr.ac.th หรือ
2. ผู้ประสานงาน นายเอนก นองมณี anak_nongmanee@cmu.ac.th หรือ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี    sorasak.l@cmu.ac.th
 
 
Download Photos & Presentation slides of invited speakersรายการเอกสาร Download
1 Program Schedule.pdf
2 Book of abstract.pdf

  วันที่ 28 พ.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280