Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 3 เทอม 1/2565


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 3 เทอม 1/2565รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน-ม.5-ครั้งที่-3-เทอม-1-2565.xlsx
2 คะแนน-ม.4-ครั่งที่-3-เทอม-1-2565.xlsx

  วันที่ 29 ก.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280