บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร AI Developer กิจกรรม Super AI Engineer Season 2นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร AI Developer กิจกรรม Super AI Engineer Season 2 
 
นายพัชรพล ลีสุขสาม นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Super AI Engineer Season 2 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 และได้เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศ และรับเกียรติบัตร AI Developer 
 
โครงการ Super AI Engieer เป็นโครงการที่จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็นนวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง สำหรับกิจกรรมใน Season นี้ มีการอบรมแบบออนไลน์ อบรมเข้มแบบ Onsite รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และ Hackathon โดยมีการประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ทั้งนี้ มีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 
ภาควิขาคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสืบไป
  วันที่ 7 ก.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280