AP Program


รายชื่อผู้มีสิทธิการสอบกลางภาค โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-PROGRAM)


รายชื่อผู้มีสิทธิการสอบกลางภาค โครงการเรียนล่วงหน้า (ADVANCED PLACEMENT PROGRAM) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-PROGRAM)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรับสมัคร.pdf
2 รายชื่อผู้มีสิทธิการสอบกลางภาค.pdf

  วันที่ 15 ส.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280