Gifted Math


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการ Gifted Mathematicsภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน 22 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนทางวิชาการในโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Northern Gifted Math) 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Northern Gifted Math) จำนวน 22 โรง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตรที่ศึกษาในโรงเรียน โดยทางภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดโครงการร่วมกับทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะให้การดูแลนักเรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Northern Gifted Math)  เป็นโครงการที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงมีอาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์หลายท่านที่เป็นนักเรียนจากโครงการดังกล่าว ได้เข้าปฏิบัติงานในภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงถือได้ว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่บ่มเพาะศักยภาพและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์อย่างดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่จะให้การบริการวิชาการทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพแก่สังคมสืบไป

โรงเรียนในโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ (Northern Gifted Math) ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 2. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
 4. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 
 5. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
 6. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 7. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 8. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 9. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
 10. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 11. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 12. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 13. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 14. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 15. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 16. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 17. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 18. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 19. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 20. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 21. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย
 22. โรงเรียนปัว 
  วันที่ 29 ก.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280