ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา-คุณโอภาส-ปี-2565.pdf

  วันที่ 11 ก.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280