บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565


 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

 
ทุนระดับปริญญาโท - เอก : นายธเนศ วันเมฆ
 
ทั้งนี้ ทุนดังกล่าว เป็นทุนที่จัดสรรโดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนทุน พสวท. ทั่วประเทศ ผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น การผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นผลจากความวิริยะ อุตสาหะของนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน ภาควิชาจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
ประกาศผลการคัดเลือก : https://drive.google.com/file/d/10jkTLWYez8MVpKc39JSc7TBtWrAqkoMc/view?fbclid=IwAR1jwyh3QdztJ2RMcC0yvrlb520b7zqCANxjOuwju1VxxLtbfZUeNTdIxFE
  วันที่ 2 มิ.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280