AP Program


ประกาศรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า AP-Program


ประกาศรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า AP-Programเว็บไซต์ AP-PROGRAM MATHEMATICS
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า-AP-Program.pdf
2 ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า-AP-Program.pdf

  วันที่ 9 พ.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280