โอลิมปิกวิชาการ


พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ เขตภาคเหนือตอนบน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2565 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรม รวมถึงถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยกิจกรรมที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นแบบแบบ onsite ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูงในการเพิ่มพูนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้ธรรมนูญของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รวมถึงเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง และสร้างความผูกพักกับนักเรียนซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายด้านคณิตศาสตร์ต่อไป

สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์กว่า 2,000 คน จาก 8 จังหวัดทั่วภาคเหนือ โดยมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 จำนวน 70 คน และค่าย 2 จำนวน 31 คน โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการอบรม จำนวน 30 คน และจะคัดเลือกผู้แทนจำนวน 6 คน เพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Mathematical Olympiad : TMO) จัดโดย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ต่อไป

  วันที่ 12 เม.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280