โอลิมปิกวิชาการ


ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไซต์

การจัดการเรียนการสอนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นกิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนสำหรับเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงอบรมเนื้อหาที่ทำการแข่งขันอย่างเข้มข้น ตามธรรมนูญมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ สอวน. โดยในค่าย 2 มีการเรียนการสอนรายวิชาต่าง  ๆ ประกอบด้วย

  • การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
  • เรขาคณิต โดย ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
  • ทฤษฎีจำนวน โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ และ ผศ.ดร.เบน วงศ์สายใจ
  • อสมการ โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ
  • สมการเชิงฟังก์ชัน โดย ผศ.ดร.เบน วงศ์สายใจ
  • คอมบินาทอริก โดย อ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

กิจกรรมดังกล่าว มีการคัดเลือกนักเรียนจากเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มข้นกว่า 2,000 คน เพื่อเข้าค่าย 1 จำนวน 70 คน และค่าย 2 จำนวน 31 คน โดยจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ((Thailand Mathematical Olympiad: TMO) จำนวน 6 คน ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นแบบ onsite ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแก่นักเรียน และบุคลากรทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถสูง และสร้างความผูกพันกับผู้เรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิชาการต่อไป

 

  วันที่ 5 เม.ย. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280