กิจกรรมภาควิชา


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 56ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 56 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 56 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
 
ภายในงาน มีการจัดการต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ เส้นทางอาชีพ กิจกรรมหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมถึงการกล่าวให้โอวาทโดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกัน และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนบัณฑิต และอาจารย์ภาควิชาตามอัธยาศัยโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 -2564 เข้าร่วมกิจกรรมเ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเรียบง่าย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต คณาจารย์ และสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้
 
ภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด | ภาพหมู่
  วันที่ 22 มี.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280