กิจกรรมบัณฑิต


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ณ Alpine Golf Resort Chiang Mai ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอและให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายงานวิจัย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนเสมอ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์ C: Customer and Valued-People Focus ที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
 
#MATHdiversityCMU
  วันที่ 12 ก.พ. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280