Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 3 2564


ประกาศคะแนน โครงการ Gifted math ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2564รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศ-คะแนน-ม.4-ครั้งที่-1-เทอม-1-2564.xlsx
2 ประกาศ-คะแนน-ม.4-ครั้งที่-2-เทอม-1-2564.xlsx
3 ประกาศ-คะแนน-ม.4-ครั้งที่-3-เทอม-1-2564.xlsx
4 ประกาศ-คะแนน-ม.5-ครั้งที่-1-เทอม-1-2564.xlsx
5 ประกาศ-คะแนน-ม.5-ครั้งที่-2-เทอม-1-2564.xlsx
6 ประกาศ-คะแนน-ม.5-ครั้งที่-3-เทอม-1-2564.xlsx

  วันที่ 27 ก.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280