ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program)


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค กระบวนวิชา 206111 โครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-Program) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค กระบวนวิชาแคลคูลัส 1 (206111) ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์ http://reg.science.cmu.ac.th/stud_befor โดยมีกำหนดการดังนี้รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf

  วันที่ 25 ก.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280