บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2564ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
 
ในโอกาสที่ได้รับทุนวิจัยภายใต้แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค) ภายใต้การวิจัยเรื่อง
 
"การพัฒนารูปแบบการหาค่าเหมาะที่สุดและอัลกอริทีมที่ชาญฉลาดสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง และการประยุกต์เพื่อการทำนายวินิจฉัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"
 
ทุนวิจัยดังกล่าว เป็นทุนวิจัยที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เชิงลึกขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถของนักวิจัยไทยให้มีความสามารถในระดับแนวหน้าเหมาะสมกับประเทศ เพื่อการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ทำงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป
  วันที่ 21 ก.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280