ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จะเปิดรับสมัครในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัคร

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

  วันที่ 11 ก.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280