กิจกรรมภาควิชา


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์  และถ่ายทอดผ่าน Facebook แฟนเพจของภาควิชาคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 61 คน จาก 13 โรงเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 96 คน จาก 22 โรงเรียน โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 รอบ ประกอบด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือก ในช่วงเช้าของวันที่ 28 สิงหาคม คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีตัวแทนนักเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับละ 11 คน ซึ่งดำเนินการแข่งขันในภาคบ่ายต่อไป

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีความสนุกกับคณิตศาสตร์ แสวงหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ประจำปี 2564 มีรายนามดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,500 บาท

 • เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี บุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินรางวัล 1,000 บาท

 • เด็กหญิงวิภาวี มะโนนัย สตรีศรีน่าน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   เงินรางวัล 800 บาท

 • เด็กหญิงกชพร ธรรมรงค์กุล   พิริยาลัยจังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 500 บาท

 • เด็กชายคณพศ​ กาญจนสินิทธิ์.    สตรีศรีน่าน
 • เด็กชายณัฐสุต สันติภูบาล      สามัคคีวิทยาคม
 • เด็กชายปภังกร ไชยมงคล      ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 • เด็กหญิงภภรกัญ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย    บุญวาทย์วิทยาลัย

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 1,500 บาท

 • นายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ บุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   เงินรางวัล 1,000 บาท

 • นายธนัสร วรรณสม สามัคคีวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง   เงินรางวัล 800 บาท

 • นายวสุ มหัทธนะกุล เทศบาล 6 นครเชียงราย

รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 500 บาท

 • นายวรพัทธ์ คำฝั้น บุญวาทย์วิทยาลัย
 • นายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์ บุญวาทย์วิทยาลัย

 

  วันที่ 28 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280