AP Program


ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-PROGRAM) วันที่ 20 สิงหาคม 2564


ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-PROGRAM) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า (AP-PROGRAM) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศ

เว็บไซต์ AP-PROGRAM

  วันที่ 12 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280