กิจกรรมวิจัย


การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on “Recent Trends in Algebra and Related Topics”เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยการนำของศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี   จัดโครงการ The Workshop on Recent Trends in Algebra and Related Topics ผ่าน Zoom Meeting

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา เผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยทางด้านพีชคณิตและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  และเป็นเวทีวิชาการสำหรับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ 3 ท่าน ผู้เข้าร่วมจำนวน 64 คน จาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางพีชคณิตจำนวน 13 ผลงาน

  วันที่ 23 ก.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280