ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนจาก 8 จังหวัดทั่วภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา) ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค “พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” หัวข้อย่อย “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” ภายใต้แนวคิด “Sci for SDGs : วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ผ่านระบบออนไลน์การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
รูปแบบการแข่งขัน
            ในแต่ละระดับ เป็นการแข่งขันรายบุคคล โดยมีการสอบแบบออนไลน์ ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย
 
1.     การแข่งขันรอบคัดเลือก
คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 คน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทดสอบในเวลา 08.30 – 11.00 น.
      08.30 น.           ทดสอบระบบ
      09.00 น.           เริ่มทำแบบทดสอบ
      11.00 น.           ปิดระบบการทำแบบทดสอบ
      12.00 น.           ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ข้อกำหนดในการสอบ
      ในการสอบ ผู้เข้าสอบต้องมีอุปกรณ์ในการสอบ ประกอบด้วย
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำข้อสอบ
 2. กล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพในระหว่างการทำข้อสอบ โดยต้องมีกล้องที่จับผู้เข้าสอบ 2 กล้อง ประกอบด้วย กล้องที่ถ่ายจากด้านหน้า และกล้องที่ถ่ายจากด้านหลังผู้สอบในมุมกว้าง โดยดำเนินการคุมสอบผ่านโปรแกรม Zoom
 3. ไม่อนุญาตให้มีครูผู้สอน ผู้ปกครอง หรือผู้อื่น อยู่พร้อมกับผู้สอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบทำการสอบ ณ โรงเรียนที่ผู้สอบสังกัด อนุโลมให้ใช้กล้องอีกหนึ่งตัวถ่ายภาพของห้องสอบโดยรอบ โดยไม่ต้องมีกล้องที่ถ่ายจากด้านหลังของผู้สอบรายบุคคลในระหว่างการแข่งขัน

ทั้งนี้ ก่อนทำการสอบ จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่สอบของผู้สอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลักษณะการสอบ
 • ข้อสอบเป็นข้อสอบประเภทเติมคำ 30 ข้อ
 • ในการทำข้อสอบ เป็นลักษณะการทำข้อสอบแบบส่งคำตอบทีละข้อ ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องทำข้อสอบให้เสร็จทีละข้อ โดยไม่สามารถย้อนกลับมาทำข้อเดิมได้
 • ดำเนินการสอบผ่านระบบ CMU Exam Moodle ด้วย Safe Exam Browser โดยผู้เข้าสอบ ต้องทำการสมัครสมาชิกโดยใช้ account ของ CMU School of Lifelong Education จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้
 • สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ได้ที่  https://www.lifelong.cmu.ac.th/
 2.     การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับละ 10 คน ทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ตามกำหนดเวลา ดังนี้
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             แข่งขันเวลา        13.00 – 14.30 น.
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         แข่งขันเวลา       15.00 – 16.30 น.
ดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom และมีการถ่ายทอดสดทั้งสองช่วง ผ่าน Facebook Live ด้วย Fanpage ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถ่ายทอดผ่านทาง Fanpage ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Faculty of Science, Chiang Mai University)
 
ข้อกำหนดในการสอบ
ในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันเตรียม
 1. กระดาษ และปากกาที่สามารถเขียนแล้วเห็นข้อความได้ชัดเจน
 2. กล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพด้านหน้าของผู้เข้าสอบ
 3. กล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพด้านหลังของผู้เข้าสอบมุมกว้าง
 4. โปรแกรม Zoom

ทั้งนี้ ก่อนทำการแข่งขัน จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์และสถานที่สอบของผู้สอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

กติกาการแข่งขัน
 1. ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหา ดำเนินการตอบคำถามเป็นรายข้อ โดยดูโจทย์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ทางคณะทำงานได้ฉายโจทย์ จากนั้นดำเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามเวลาที่กำหนด
 2. ผู้แข่งขัน ดำเนินการส่งคำตอบแต่ละข้อ โดยการชูกระดาษคำตอบให้เห็นผ่านกล้องวิดีโอที่บันทึกด้านหน้าของผู้เข้าสอบ
 3. ดำเนินการแข่งขัน จำนวน 10 ข้อ โดยแต่ละข้อมีคะแนนให้เลือกตามที่กำหนด
 4. ผู้แข่งขันสามารถเลือกใช้ Bonus x 2 ได้ คนละหนึ่งครั้ง เพื่อทำการคูณคะแนนที่ได้ หากตอบถูก
 5. ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งนี้ หากคะแนนเท่ากัน จะมีการแข่งขันรอบพิเศษโดยใช้คำถามสำรอง จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
            ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560 โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ม.1 เล่ม 1 – 2, ม.2 เล่ม 1 – 2, ม.3 เล่ม 1 – 2
            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ รายวิชาเพิมเติม ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
ม.4 เล่ม 1 – 2, ม.5 เล่ม 1 – 2, ม.6 เล่ม 1 - 2
 
 
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กำหนดให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสมัครผ่านทาง Google Form
 
        
http://cmu.to/SciWeekMath2021
 
ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน / ระดับ โดยมีค่าสมัคร คนละ 100 บาท
รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน       1 – 15 สิงหาคม 2564
ขอให้ทางโรงเรียนเป็นผู้กรอกใบสมัครใน Google Form ที่กำหนด เมื่อทางผู้ประสานงานได้รับใบสมัครแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อให้ดำเนินการชำระค่าสมัครในลำดับต่อไป การสมัครจะสำเร็จก็ต่อเมื่อ โรงเรียนได้ส่งข้อมูลการสมัคร พร้อมชำระค่าสมัครสอบผ่านทางผู้ประสานงานแล้ว
 
รางวัล
            ในแต่ละระดับ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
                        รางวัลชนะเลิศ                            1,500 บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง        1,000 บาท
                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง           800 บาท
                        รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ      500 บาท
            และผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดการแข่งขัน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาคณิตศาสตร์ http://www.math.science.cmu.ac.th โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้
1.     Facebook Fanpage ภาควิชาคณิตศาสตร์
Facebook : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/mathscicmu
 
2.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ (ผู้ประสานงาน)
อีเมล์:                      sphothi@gmail.comรายการเอกสาร Download
1 MathSciWeek2021_Rule.pdf

  วันที่ 26 ก.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280