กิจกรรมวิจัย


ภาควิชาคณิตศาสตร์ กำหนดจัด The Workshop on “Recent Trends in Algebra and Related Topics”ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์  ได้จัดโครงการ The Workshop on “Recent Trends in Algebra and Related Topics” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ในรูปแบบ Hybrid โดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 
หัวข้อวิจัยที่เปิดรับ
1) Groups and semigroups 
2) Hypercompositional algebra 
3) Classical algebras and other ordered structures
4) Universal algebra and applications in computer science
 
 
กำหนดการ
1) ปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
2) วันที่จัดประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
 
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานหรือนำเสนอผลงาน ได้ที่ 
1) นายทศพร คำดวง ติดต่อ Thodsaporn_kum@cmu.ac.th  หรือ 
2) นายเอนก นองมณี ติดต่อ Anak_nongmanee@cmu.ac.th 
 
หมายเหตุ 
1) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
2) กำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงาน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
3) เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งข้อมูลสำคัญให้ท่านทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ชื่อหัวหน้าโครงการ 1) ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ชื่อผู้ร่วมโครงการ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สายัญ ปันมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  วันที่ 1 ก.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280