AP Program


ประกาศคะแนนสอบกลาง AP ภาคการเรียนที่ 1 2563


ประกาศคะแนนสอบกลาง AP ภาคการเรียนที่ 1 2563reg.science.cmu.ac.th/stud_befor/2563/Scormidterm63.pdf

  วันที่ 20 ต.ค. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280