ข่าวรับสมัครนักศึกษา


แจ้งรายละเอียดวิธีการสอบเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2)


ตามบันทึกบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ภาควิชาคณิตศาสตร์พิจารณาส่งวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ในการนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอปรับวิธีการสอบคัดเลือกดังกล่าว ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 บันทึกแจ้งวิธีสอบ1_63.docx

  วันที่ 20 เม.ย. 2563


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280