Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 1 2564


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 ประกาศ คะแนน ม.4 ครั้งที่ 1 เทอม 1-2564.xlsx
2 ประกาศ คะแนน ม.5 ครั้งที่ 1 เทอม 1-2564.xlsx

  วันที่ 18 ส.ค. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280