เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ผศ. ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ Mathematical Modeling
2 ผศ. ดร.ชัยพร ตั้งทอง Mathematical Modeling
3 ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค Mathematical Modeling , Computational Mathematics, Optimization
4 ผศ. ดร.สมภพ มูลชัย Mathematical Modeling
5 อ. ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม Mathematical Modeling , Computational Mathematics
6 อ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ Mathematical Modeling , Analysis
7 อ. ดร.เอกชัย ทวินันท์ Mathematical Modeling , Computational Mathematics
8 ผศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ Mathematical Modeling , Computational Mathematics, Optimization
9 ผศ. ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย Mathematical Modeling
10 ผศ. ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ Mathematical Modeling
11 ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก Mathematical Modeling , Analysis
12 อ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว Mathematical Modeling , Computational Mathematics, Optimization
13 ผศ. ดร.ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์ Mathematical Modeling
14 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Mathematical Modeling , Analysis, Computational Mathematics, Optimization
15 ผศ. ดร.สมชาย ศรียาบ Mathematical Modeling , Computational Mathematics
16 ผศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล Mathematical Modeling , Computational Mathematics
17 อ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ Mathematical Modeling , Computational Mathematics, Optimization
18 ผศ. ดร.ธีรนุช สืบเจริญ Mathematical Modeling
19 อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี Mathematical Modeling , Computational Mathematics, Discrete Mathematics
20 ผศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Mathematical Modeling , Analysis, Computational Mathematics

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280