เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ผศ. ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ Mathematical Modeling
2 ผศ. ดร.ชัยพร ตั้งทอง Mathematical Modeling
3 ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค Mathematical Modeling , Optimization, Computational Mathematics
4 ผศ. ดร.เอกชัย ทวินันท์ Mathematical Modeling , Computational Mathematics
5 รศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ Mathematical Modeling , Optimization, Computational Mathematics
6 ผศ. ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย Mathematical Modeling
7 ผศ. ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ Mathematical Modeling
8 ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก Mathematical Modeling , Analysis
9 ผศ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว Mathematical Modeling , Optimization, Computational Mathematics
10 รศ. ดร.สมชาย ศรียาบ Mathematical Modeling , Computational Mathematics
11 รศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล Mathematical Modeling , Computational Mathematics
12 รศ. ดร.ธีรนุช สืบเจริญ Mathematical Modeling
13 ผศ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ Mathematical Modeling , Optimization, Computational Mathematics
14 รศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Mathematical Modeling , Computational Mathematics, Analysis
15 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Mathematical Modeling , Optimization, Computational Mathematics, Analysis
16 รศ. ดร.สมภพ มูลชัย Mathematical Modeling
17 ผศ. ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม Mathematical Modeling , Computational Mathematics
18 ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ Mathematical Modeling , Analysis
19 ผศ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี Mathematical Modeling , Discrete Mathematics, Computational Mathematics
20 ผศ. ดร.ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์ Mathematical Modeling

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280