อ. ดร.เอกชัย ทวินันท์

Dr.Ekkachai Thawinan

อาจารย์


Room

MB2219

Telephone

053-943326 # 163

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), Karlsruhe Institute of Technology, Germany, 2015
M.Sc. (Mathematics), Karlsruhe Institute of Technology, Germany, 2010
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

Research Area
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Sandfeld S., Thawinan E., Wieners C., A link between microstructure evolution and macroscopic response in elasto-plasticity: Formulation and numerical approximation of the higher-dimensional continuum dislocation dynamics theory, International Journal of Plasticity, 72, (2015),1-20.

2.) Hochbruck M., Pažur T., Schulz A., Thawinan E., Wieners C., Efficient time integration for discontinuous Galerkin approximations of linear wave equations: [Plenary lecture presented at the 83rd Annual GAMM Conference, Darmstadt, 26th-30th March, 2012] M. Hochbruck et al.: Efficient time integration for wave equations, ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 95, (2015),237-259.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280