ผศ. ดร.ธีรนุช สืบเจริญ

Asst. Prof. Dr. Teeranush Suebcharoen

อาจารย์


Room

MB2308H

Telephone

053-943326 # 169

Email

Website

Education Background


 ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Suebcharoen T., Euler-taylor matrix method for solving linear volterra-fredholm integro-differential equations with variable coefficients, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),401-413.

2.) Phothi S., Suebcharoen T., Wongsaijai B., On nonlocal boundary value problems of nonlinear nth-order q-difference equations, Advances in Difference Equations, 2017, (2017),148.

3.) Suebcharoen T., Analysis of a Predator-Prey Model with Switching and Stage-Structure for Predator, International Journal of Differential Equations, 2017, (2017),2653124.

4.) Suebcharoen T., Van Brunt B., Wake G., Asymmetric cell division in a size-structured growth model, Differential and Integral Equations, 24, (2011),787-799.

5.) Suebcharoen T., Satiracoo P., Wake G.C., Distributed delay logistic equations with harvesting, Differential and Integral Equations, 22, (2009),321-337.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280