โครงการวิจัยที่ผ่านมา


 The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018 (ACFPTO2018)

 

Workshop School on Scientific Computing and Environmental Science 2018


 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280