อ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว

Dr.Suttida Wongkaew

อาจารย์


Room

MB2301

Telephone

053-943326 # 124

Email

Website

Education Background


Dr. rer. Nat. (Applied Mathematics), Julius-maximilians University of Wuerzburg, Germany, 2015
M.Sc. (Industrial Mathematics), Technical University of Kaiserslautern, Germany, 2011
ป.บัณฑิต (การสอน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

 

Research Area


Modeling with ordinary  differential equations (ODEs) and partial differential equations (PDEs)
Control and optimal control problem with ODEs and PDEs
Simulation and control of multi-agent  dynamics.ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Wongkaew S., Caponigro M., Kułakowski K., Borzì A., On the control of the Heider balance model, European Physical Journal: Special Topics, 224, (2015),3325-3342.

2.) Borzì A., Wongkaew S., Modeling and control through leadership of a refined flocking system, Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 25, (2015),255-282.

3.) Wongkaew S., Caponigro M., Borzì A., On the control through leadership of the Hegselmann-Krause opinion formation model, Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 25, (2015),565-585.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280