ผศ. ดร.ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์

Asst. Prof. Dr. Thongchai Dumrongpokaphan

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ


Room

MB2311

Telephone

053-943326 # 131

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Existence results of nonlocal Robin mixed Hahn and q-difference boundary value problems, Advances in Difference Equations, 2020, (2020),294.

2.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., On sequential fractional q-Hahn integrodifference equations, Mathematics, 8, (2020),753.

3.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Existence results of a coupled system of Caputo fractional Hahn difference equations with nonlocal fractional Hahn integral boundary value conditions, Mathematics, 7, (2018),15.

4.) Longpré L., Kreinovich V., Dumrongpokaphan T., Entropy as a measure of average loss of privacy, Thai Journal of Mathematics, 15, (2017),7-15.

5.) Dumrongpokaphan T., Kreinovich V., Nguyen H.T., Maximum entropy as a feasible way to describe joint distribution in expert systems, Thai Journal of Mathematics, 15, (2017),35-44.

6.) Dumrongpokaphan T., Kananthai A., On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option, Far East Journal of Mathematical Sciences, 100, (2016),537-548.

7.) Dumrongpokaphan T., Barragan P., Kreinovich V., Empirically successful transformations from non-gaussian to close-to-gaussian distributions: Theoretical justification, Thai Journal of Mathematics, 14, (2016),51-61.

8.) Dumrongpokaphan T., Kaewkheaw T., Ouncharoen R., Stability analysis of epidemic model with varrying total population size and constant immigration rate, Chiang Mai Journal of Science, 41, (2014),470-485.

9.) Ouncharoen R., Daengkongkho S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Delay SIR model with nonlinear incident rate and varying total population, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 7, (2013),369-378.

10.) Ouncharoen R., Intawichai S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., A mathematical model for HIV apheresis, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7, (2013),810-819.

11.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Ouncharoen R., Xu Y., An intracellular delay-differential equation model of the HIV infection and immune control, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 2, (2007),84-112.

12.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Crooke P., The Analysis of Higher-Order Cascade Systems with Separation Conditions Pivoting on the Slow Components: Application to a Model of Migration for Survival of the Species, Mathematical and Computer Modelling, 38, (2003),671-690.

13.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Cascade mechanism in a self-regulatory endocrine system. Modeling pulsatile hormone secretion, Pure and Applied Chemistry, 74, (2002),881-890.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280