รศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ

Assoc. Prof. Dr.Morrakot Khebchareon

อาจารย์


Room

MB2203

Telephone

053-943326 # 118

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics & Computer Science), Colorado School of Mines, USA, 2003
M.Sc. (Mathematical and computer Sciences), Colorado School of Mines, USA, 1997
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538

Research Area


Numerical Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Sharma N., Khebchareon M., Pani A., A priori error estimates of expanded mixed FEM for Kirchhoff type parabolic equation, Numerical Algorithms, 83, (2020),125-147.

2.) Kundu S., Pani A., Khebchareon M., Asymptotic Analysis and Optimal Error estimates for Benjamin-Bona-Mahony-Burgers' Type Equations, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 34, (2018),1053-1092.

3.) Sharma N., Khebchareon M., Sharma K., Pani A., Finite element Galerkin approximations to a class of nonlinear and nonlocal parabolic problems, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 32, (2016),1232-1264.

4.) Kundu S., Pani A., Khebchareon M., On kirchhoff's model of parabolic type, Numerical Functional Analysis and Optimization, 37, (2016),719-752.

5.) Khebchareon M., Pani A., Fairweather G., Convergence analyses of crank-nicolson orthogonal spline collocation methods for linear parabolic problems in two space variables, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 13, (2016),58-72.

6.) Khebchareon M., Pani A., Fairweather G., Alternating Direction Implicit Galerkin Methods for an Evolution Equation with a Positive-Type Memory Term, Journal of Scientific Computing, 65, (2015),1166-1188.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280