เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ Computational Mathematics , Discrete Mathematics, Optimization
2 ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค Computational Mathematics , Mathematical Modeling, Optimization
3 อ. ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม Computational Mathematics , Mathematical Modeling
4 อ. ดร.เอกชัย ทวินันท์ Computational Mathematics , Mathematical Modeling
5 รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ Computational Mathematics , Optimization
6 ผศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ Computational Mathematics , Mathematical Modeling, Optimization
7 อ. ดร.นที ทองศิริ Computational Mathematics , Discrete Mathematics
8 อ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว Computational Mathematics , Mathematical Modeling, Optimization
9 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Computational Mathematics , Analysis, Mathematical Modeling, Optimization
10 ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Computational Mathematics , Discrete Mathematics, Optimization
11 ผศ. ดร.สมชาย ศรียาบ Computational Mathematics , Mathematical Modeling
12 ผศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล Computational Mathematics , Mathematical Modeling
13 อ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ Computational Mathematics , Mathematical Modeling, Optimization
14 อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี Computational Mathematics , Discrete Mathematics, Mathematical Modeling
15 ผศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Computational Mathematics , Analysis, Mathematical Modeling

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280