ผศ. ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ

Asst. Prof. Dr. Khuanchanok Chaichana

อาจารย์


Room

2231

Telephone

151

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

Research Area


 Algebraic Topologyผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Suparatulatorn R., Chaichana K., A strongly convergent algorithm for solving common variational inclusion with application to image recovery problems, Applied Numerical Mathematics, 173, (2022),239-248.

2.) Chaichana K., Kitro A., Chaidee S., Rojsiraphisal T., The potential effects of temperature on outpatient visits: a case study in Chiang Mai, Thailand, Environmental Science and Pollution Research, 28, (2021),64431-64439.

3.) Khangtragool W., Chaichana K., Chromatic numbers of suborbital graphs for some hecke groups, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),725-738.

4.) Tapanyo W., Chaichana K., The action of Γ K (N) and its suborbital graphs, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 24, (2021),1775-1783.

5.) Jaipong P., Promduang W., Chaichana K., Suborbital graphs of the congruence subgroup Γ(N), Beitrage zur Algebra und Geometrie, 60, (2019),181-192.

6.) Chaichana K., Jaipong P., Infinite Paths of Minimal Length on Suborbital Graphs for Some Fuchsian Groups, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2019, (2019),7652729.

Other Information


   


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280