เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.ปฤษณา กลับอุดม Analysis
2 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Analysis , Algebra, Fixed Point, Topology
3 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Analysis , Discrete Mathematics, Fixed Point
4 อ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ Analysis , Mathematical Modeling
5 ผศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน Analysis , Fixed Point
6 ผศ. ดร.สันติ ทาเสนา Analysis
7 ผศ. ดร.อรรถพล แก้วขาว Analysis , Fixed Point
8 อ. ดร.ภรัณยู จันทร Analysis , Fixed Point, Topology
9 อ. ดร.เบน วงศ์สายใจ Analysis
10 ผศ. ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ Analysis , Algebra
11 ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ Analysis
12 ผศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ Analysis , Fixed Point
13 ผศ. ดร.ภักดี เจริญสวรรค์ Analysis , Fixed Point
14 ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก Analysis , Mathematical Modeling
15 รศ. ดร.บัญชา ปัญญานาค Analysis , Fixed Point
16 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Analysis , Computational Mathematics, Mathematical Modeling, Optimization
17 ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ Analysis , Fixed Point
18 ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี Analysis
19 อ. ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ Analysis
20 ผศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Analysis , Computational Mathematics, Mathematical Modeling
21 รศ. ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา Analysis

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280