เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.ปฤษณา กลับอุดม Analysis
2 ผศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Analysis , Computational Mathematics, Mathematical Modeling
3 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Analysis , Algebra, Fixed Point, Topology
4 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Analysis , Discrete Mathematics, Fixed Point
5 อ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ Analysis , Mathematical Modeling
6 ผศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน Analysis , Fixed Point
7 ผศ. ดร.สันติ ทาเสนา Analysis
8 ผศ. ดร.อรรถพล แก้วขาว Analysis , Fixed Point
9 อ. ดร.ภรัณยู จันทร Analysis , Fixed Point, Topology
10 อ. ดร.เบน วงศ์สายใจ Analysis
11 ผศ. ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ Analysis , Algebra
12 ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ Analysis
13 ผศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ Analysis , Fixed Point
14 ผศ. ดร.ภักดี เจริญสวรรค์ Analysis , Fixed Point
15 ผศ. ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา Analysis
16 ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก Analysis , Mathematical Modeling
17 รศ. ดร.บัญชา ปัญญานาค Analysis , Fixed Point
18 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Analysis , Computational Mathematics, Mathematical Modeling, Optimization
19 ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ Analysis , Fixed Point
20 ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี Analysis
21 อ. ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ Analysis

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280