ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี

Asst. Prof. Dr. Somlak Utudee

อาจารย์


Room

MB2308I

Telephone

053-943326 # 170

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

 

Research Area


 Analysis

Research Field


- Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Utudee S., Maleewong M., Multi-resolution wavelet basis for solving steady forced Korteweg–de Vries model, Journal of Inequalities and Applications, 2021, (2021),165.

2.) Utudee S., Maleewong M., Multiresolution wavelet bases with augmentation method for solving singularly perturbed reaction-diffusion Neumann problem, International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 17, (2019),1850064.

3.) Utudee S., Maleewong M., Multilevel anti-derivative wavelets with augmentation for nonlinear boundary value problems, Advances in Difference Equations, 2017, (2017),100.

4.) Utudee S., Maleewong M., Wavelet multilevel augmentation method for linear boundary value problems, Advances in Difference Equations, 2015, (2015),None.

5.) Utudee S., Noncommutative Khintchine inequality, International Journal of Mathematical Analysis, 6, (2012),1747-1755.

6.) Utudee S., Spatial representation of minimal C*-tensor products over Abelian C*-algebras, Journal of Operator Theory, 57, (2007),173-206.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280