ผศ. ดร.ภรัณยู จันทร

Asst. Prof. Dr. Pharunyou Chanthorn

อาจารย์


Room

MB2320G

Telephone

053-943326 # 165

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547  

Research Area
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Rajchakit G., Chanthorn P., Niezabitowski M., Raja R., Baleanu D., Pratap A., Impulsive effects on stability and passivity analysis of memristor-based fractional-order competitive neural networks, Neurocomputing, 417, (2020),290-301.

2.) Boonmee P., Chanthorn P., Quadratic transformations of multivariate semi-copulas, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1917-1931.

3.) Humphries U., Rajchakit G., Sriraman R., Kaewmesri P., Chanthorn P., Lim C.P., Samidurai R., An extended analysis on robust dissipativity of uncertain stochastic generalized neural networks with markovian jumping parameters, Symmetry, 12, (2020),1-21.

4.) Sriraman R., Rajchakit G., Lim C.P., Chanthorn P., Samidurai R., Discrete-time stochastic quaternion-valued neural networks with time delays: An asymptotic stability analysis, Symmetry, 12, (2020),936.

5.) Humphries U., Rajchakit G., Kaewmesri P., Chanthorn P., Sriraman R., Samidurai R., Lim C.P., Stochastic memristive quaternion-valued neural networks with time delays: An analysis on mean square exponential input-to-state stability, Mathematics, 8, (2020),815.

6.) Humphries U., Rajchakit G., Kaewmesri P., Chanthorn P., Sriraman R., Samidurai R., Lim C.P., Global stability analysis of fractional-order quaternion-valued bidirectional associative memory neural networks, Mathematics, 8, (2020),801.

7.) Chanthorn P., Rajchakit G., Thipcha J., Emharuethai C., Sriraman R., Lim C.P., Ramachandran R., Robust stability of complex-valued stochastic neural networks with time-varying delays and parameter uncertainties, Mathematics, 8, (2020),742.

8.) Chanthorn P., Rajchakit G., Humphries U., Kaewmesri P., Sriraman R., Lim C.P., A delay-dividing approach to robust stability of uncertain stochastic complex-valued Hopfield delayed neural networks, Symmetry, 12, (2020),683.

9.) Chanthorn P., Rajchakit G., Ramalingam S., Lim C.P., Ramachandran R., Robust dissipativity analysis of hopfield-type complex-valued neural networks with time-varying delays and linear fractional uncertainties, Mathematics, 8, (2020),595.

10.) Rajchakit G., Chanthorn P., Kaewmesri P., Sriraman R., Lim C.P., Global mittag-leffler stability and stabilization analysis of fractional-order quaternion-valued memristive neural networks, Mathematics, 8, (2020),422.

11.) Khemphet A., Chanthorn P., Phudolsitthiphat N., Common Best Proximity Coincidence Point Theorem for Dominating Proximal Generalized Geraghty in Complete Metric Spaces, Journal of Function Spaces, 2020, (2020),9620254.

12.) Chanthorn P., Quadratic transformations of copula density and probability density, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),557-570.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280