รศ. ดร.ปฤษณา กลับอุดม

Assoc. Prof. Dr.Prisana Glub-Udom

อาจารย์


Room

MB2106

Telephone

053-943326 # 112

Email

Website

Education Background


วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์ -ศึกษาศาสตร์),ม.เชียงใหม่, 2524

วท.ม. (คณิตศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

Dr.rer.nat (Algebra), The University of Potsdam, Germany, 2008

Research Area


Fixed point theory

Research Field


- Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280