เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ Discrete Mathematics , Optimization, Computational Mathematics
2 อ. ดร.นที ทองศิริ Discrete Mathematics , Computational Mathematics
3 อ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ Discrete Mathematics , Optimization
4 ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Discrete Mathematics , Optimization, Computational Mathematics
5 รศ. ดร.สายัญ ปันมา Discrete Mathematics , Algebra
6 ผศ. ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ Discrete Mathematics
7 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Discrete Mathematics , Fixed Point, Analysis
8 ผศ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล Discrete Mathematics , Algebra
9 อ. ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ Discrete Mathematics , Topology, Computational Mathematics, Algebra
10 อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี Discrete Mathematics , Mathematical Modeling, Computational Mathematics

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280