เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ Discrete Mathematics , Computational Mathematics, Optimization
2 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Discrete Mathematics , Analysis, Fixed Point
3 อ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล Discrete Mathematics , Algebra
4 อ. ดร.นที ทองศิริ Discrete Mathematics , Computational Mathematics
5 อ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ Discrete Mathematics , Optimization
6 ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Discrete Mathematics , Computational Mathematics, Optimization
7 อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี Discrete Mathematics , Computational Mathematics, Mathematical Modeling
8 ผศ. ดร.สายัญ ปันมา Discrete Mathematics , Algebra
9 ผศ. ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ Discrete Mathematics

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280