ผศ. ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์

Asst. Prof. Dr. Wannasiri Wannasit

อาจารย์


Room

MB2220

Telephone

053-943326 # 162

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

Research Area


Research Field


- Discrete Mathematicsผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Wannasit W., El-Zanati S., On cyclic decompositions of the complete graph into the generalized Petersen graph, Ars Combinatoria, 148, (2020),205-213.

2.) Wannasit W., El-Zanati S., On σ -Tripartite Labelings of Odd Prisms and Even Möbius Ladders, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 42, (2019),677-696.

3.) Adams P., El-Zanati S., Wannasit W., The spectrum problem for the cubic graphs of order 8, Ars Combinatoria, 137, (2018),345-354.

4.) Bunge R., El-Zanati S., Mudrock J., Vanden Eynden C., Wannasit W., On λ-fold Rosa-type Labelings of Bipartite Multigraphs, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 60, (2017),11-23.

5.) Bryant D., Herke S., Maenhaut B., Wannasit W., Decompositions of complete 3-uniform hypergraphs into small 3-uniform hypergraphs, Australasian Journal of Combinatorics, 60, (2014),227-254.

6.) Wannasit W., El-Zanati S., On free α-labelings of cubic bipartite graphs, Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, 82, (2012),269-293.

7.) Wannasit W., El-Zanati S., On cyclic G-designs where G is a cubic tripartite graph, Discrete Mathematics, 312, (2012),293-305.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280