ผศ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Asst. Prof. Dr. Piyashat Sripratak

อาจารย์


Room

MB2227

Telephone

053-943326 # 155

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), Simon Fraser University, Canada, 2015
M.Math (Combinatorics & Optimization), University of Waterloo, Canada, 2010
วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

Research Area
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Sripratak P., Panma S., On the Bounds of the Domination Numbers of Glued Graphs, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),1719-1728.

2.) Sripratak P., Punnen A.P., Stephen T., The Bipartite Boolean Quadric Polytope, Discrete Optimization, , (2021),100657.

3.) Sripratak P., Worst case analysis of nearest neighbour algorithms for the minimum weighted directed k-cycle problem, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1881-1894.

4.) Chalarux T., Sripratak P., Worst case analyses of nearest neighbor heuristic for finding the minimum weight k-cycle, Current Applied Science and Technology, 20, (2020),178-185.

5.) Punnen A., Sripratak P., Karapetyan D., The bipartite unconstrained 0-1 quadratic programming problem: Polynomially solvable cases, Discrete Applied Mathematics, 193, (2015),1-10.

6.) Punnen A., Sripratak P., Karapetyan D., Average value of solutions for the bipartite boolean quadratic programs and rounding algorithms, Theoretical Computer Science, 565, (2015),77-89.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280