อ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Dr.Piyashat Sripratak

อาจารย์


Room

MB2227

Telephone

053-943326 # 155

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), Simon Fraser University, Canada, 2015
M.Math (Combinatorics & Optimization), University of Waterloo, Canada, 2010
วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

Research Area
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Chalarux T., Sripratak P., Worst case analyses of nearest neighbor heuristic for finding the minimum weight k-cycle, Current Applied Science and Technology, 20, (2020),178-185.

2.) Punnen A., Sripratak P., Karapetyan D., The bipartite unconstrained 0-1 quadratic programming problem: Polynomially solvable cases, Discrete Applied Mathematics, 193, (2015),1-10.

3.) Punnen A., Sripratak P., Karapetyan D., Average value of solutions for the bipartite boolean quadratic programs and rounding algorithms, Theoretical Computer Science, 565, (2015),77-89.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280