เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ Optimization , Computational Mathematics, Discrete Mathematics
2 ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค Optimization , Computational Mathematics, Mathematical Modeling
3 รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ Optimization , Computational Mathematics
4 ผศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ Optimization , Computational Mathematics, Mathematical Modeling
5 อ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ Optimization , Discrete Mathematics
6 อ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว Optimization , Computational Mathematics, Mathematical Modeling
7 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Optimization , Analysis, Computational Mathematics, Mathematical Modeling
8 ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Optimization , Computational Mathematics, Discrete Mathematics
9 อ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ Optimization , Computational Mathematics, Mathematical Modeling









ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280