เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี Algebra
2 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Algebra , Analysis, Fixed Point, Topology
3 ผศ. ดร.สายัญ ปันมา Algebra , Discrete Mathematics
4 อ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล Algebra , Discrete Mathematics
5 ผศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง Algebra , Topology
6 ผศ. ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ Algebra , Analysis
7 อ. ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ Algebra
8 อ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม Algebra
9 ผศ. ดร.กฤษฎา สังขนันท์ Algebra

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280