รศ. ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ

Assoc. Prof. Dr.Teerapong Suksumran

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย


Room

MB2304

Telephone

053-943326 # 127

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

Research Area


 Algebra & Gyrogroup Theory

Research Field


- Algebraผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Wattanapan J., Atiponrat W., Suksumran T., Embedding of strongly topological gyrogroups in path-connected and locally path-connected gyrogroups, Symmetry, 12, (2020),1-23.

2.) Ferreira M., Suksumran T., Orthogonal gyrodecompositions of real inner product gyrogroups, Symmetry, 12, (2020),941.

3.) Wattanapan J., Atiponrat W., Suksumran T., Embedding of locally compact Hausdorff topological gyrogroups in topological groups, Topology and its Applications, 273, (2020),107102.

4.) Suksumran T., Left regular representation of gyrogroups, Mathematics, 8, (2020),12.

5.) Suksumran T., Extension of Maschke’s theorem, Communications in Algebra, 47, (2019),2192-2203.

6.) Suksumran T., Geometry of Generated Groups with Metrics Induced by Their Cayley Color Graphs, Analysis and Geometry in Metric Spaces, 7, (2019),15-21.

7.) Suksumran T., Complete reducibility of gyrogroup representations, Communications in Algebra, , (2019),None.

8.) Suksumran T., Demirel O., A metric invariant of mobius transformations, Turkish Journal of Mathematics, 43, (2019),2876-2887.

9.) Suksumran T., Panma S., Parametrization of generalized Heisenberg groups, Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing, , (2019),None.

10.) Sangkhanan K., Suksumran T., On Generalized Heisenberg Groups: The Symmetric Case, Results in Mathematics, 73, (2018),91.

11.) Suksumran T., Involutive groups, unique 2-divisibility, and related gyrogroup structures, Journal of Algebra and its Applications, 16, (2017),1750114.

12.) Suksumran T., Wiboonton K., Möbius’s functional equation and Schur’s lemma with applications to the complex unit disk, Aequationes Mathematicae, 91, (2017),491-503.

13.) Suksumran T., Gyrogroup actions: A generalization of group actions, Journal of Algebra, 454, (2016),70-91.

14.) Suksumran T., Ungar A., Gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems, 24, (2016),277-286.

15.) Suksumran T., Panma S., On connected cayley graphs of semigroups, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),641-652.

16.) Suksumran T., Wiboonton K., Einstein Gyrogroup as a B-loop, Reports on Mathematical Physics, 76, (2015),63-74.

17.) Suksumran T., Wiboonton K., Isomorphism theorems for gyrogroups and L-subgyrogroups, Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 37, (2015),67-83.

18.) Suksumran T., Wiboonton K., Lagrange's theorem for gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems, 22, (2014),283-294.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280