ศ. ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

Prof. Dr.Sorasak Leeratanavalee

อาจารย์


Room

MB2314

Telephone

053-943326 # 136

Email

Website

Education Background


Dr. rer. Nat. (Algebra), University of Potsdam, Germany, 2002
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
วท.บ. (คณิตศาสตร์-ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524

 

Research Area


 Universal Algebra

Research Field


- Algebraผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Daengsaen J., Leeratanavalee S., Davvaz B., On minimal and maximal hyperideals in n-ary semihypergroups, Mathematics, 8, (2020),1656.

2.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Menger hyperalgebras and their representations, Communications in Algebra, , (2020),None.

3.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Monoid of linear hypersubstitutions for algebraic systems of type ((n), (2)) and its regularity, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41, (2019),1248-1259.

4.) Chumpungam D., Leeratanavalee S., Generalized hypersubstitutions of many-sorted algebras, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),463-473.

5.) Boonmee A., Leeratanavalee S., All intra-regular generalized hypersubstitutions of type (2), Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 11, (2019),29-39.

6.) Leeratanavalee S., Outermost-strongly solid variety of commutative semigroups, Thai Journal of Mathematics, 14, (2016),305-313.

7.) Boonmee A., Leeratanavalee S., Factorisable monoid of generalized hypersubstitutions of typeT = (n), Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 85, (2016),1-7.

8.) Boonmee A., Leeratanavalee S., Factorisable monoid of generalized hypersubstitutions of type Γ = (2), Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),213-225.

9.) Wongpinit W., Leeratanavalee S., All maximal idempotent submonoids of HypG(2), Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 7, (2015),106-113.

10.) Chaisansuk N., Leeratanavalee S., Šlapal J., On the stability of some properties of partial algebras under powers, Mathematica Slovaca, 64, (2014),1-12.

11.) Wongpinit W., Leeratanavalee S., The relationship between some regular subsemigroups of HypG 2, Journal of Mathematics, 2014, (2014),181397.

12.) Sudsanit S., Leeratanavalee S., The order of normal form generalized hypersubstitutions of type τ = (2), Kyungpook Mathematical Journal, 54, (2014),501-509.

13.) Sudsanit S., Leeratanavalee S., Puninagool W., Left-right regular elements in HypG(2), International Journal of Pure and Applied Mathematics, 92, (2014),433-441.

14.) Puninagool W., Leeratanavalee S., Natural partial ordering on E(HypG(2)), Asian-European Journal of Mathematics, 6, (2013),1350016.

15.) Chaisansuk N., Leeratanavalee S., On powers of relational and algebraic systems, Acta Mathematica Hungarica, 139, (2013),195-207.

16.) Chaisansuk N., Leeratanavalee S., Some properties on the powers of n-ary relational systems, Novi Sad Journal of Mathematics, 43, (2013),191-199.

17.) Chaisansuk N., Leeratanavalee S., On stability of properties of general relational systems under powers, Acta Mathematica Vietnamica, 37, (2012),407-418.

18.) Puninagool W., Leeratanavalee S., Green's relations on HypG(2), Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica, 20, (2012),249-264.

19.) Leeratanavalee S., Idempotent elements of WP G(2, 2) ∪ {σ id}, Novi Sad Journal of Mathematics, 41, (2011),99-109.

20.) Puninagool W., Leeratanavalee S., All regular elements in HypG(2), Kyungpook Mathematical Journal, 51, (2011),139-143.

Other Information

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280