ศ. ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

Prof. Dr.Sorasak Leeratanavalee

อาจารย์


Room

MB2314

Telephone

053-943326 # 136

Email

Website

Education Background


Dr. rer. Nat. (Algebra), University of Potsdam, Germany, 2002
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
วท.บ. (คณิตศาสตร์-ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524

 

Research Area


 Universal Algebra

Research Field


- Algebraผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Daengsaen J., Leeratanavalee S., Semilattice strongly regular relations on ordered n-ary semihypergroups, AIMS Mathematics, 7, (2022),478-498.

2.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Full Formulas Induced by Full Terms, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),1637-1649.

3.) Nongmanee A., Leeratanavalee S., V-regular ternary menger algebras and left translations of ternary menger algebras, Mathematics, 9, (2021),2691.

4.) Kunama P., Leeratanavalee S., Green's Relations on Submonoids of Generalized Hypersubstitutions of Type (n), Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, 41, (2021),239-248.

5.) Daengsaen J., Leeratanavalee S., Regularities in ordered n-ary semihypergroups, Mathematics, 9, (2021),1857.

6.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Left Translations and Isomorphism Theorems for Menger Algebras of Rank n, Kyungpook Mathematical Journal, 61, (2021),223-237.

7.) Daengsaen J., Leeratanavalee S., Green’s relations on regular elements of semigroup of relational hypersubstitutions for algebraic systems of type ((m), (n)), Tamkang Journal of Mathematics, 53, (2021),None.

8.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Semigroups of terms, tree languages, menger algebra of n-ary functions and their embedding theorems, Symmetry, 13, (2021),558.

9.) Nongmanee A., Leeratanavalee S., Ternary menger algebras: A generalization of ternary semigroups, Mathematics, 9, (2021),1-14.

10.) Wattanatripop K., Kumduang T., Leeratanavalee S., Changphas T., Power Menger algebra of terms induced by order-decreasing transformations and superpositions, International Journal of Mathematics and Computer Science, 16, (2021),1697-1707.

11.) Daengsaen J., Leeratanavalee S., Davvaz B., On minimal and maximal hyperideals in n-ary semihypergroups, Mathematics, 8, (2020),1656.

12.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Menger systems of idempotent cyclic and weak near-unanimity multiplace functions, Asian-European Journal of Mathematics, , (2020),2250162.

13.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Menger hyperalgebras and their representations, Communications in Algebra, 49, (2020),1513-1533.

14.) Kumduang T., Leeratanavalee S., Monoid of linear hypersubstitutions for algebraic systems of type ((n), (2)) and its regularity, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41, (2019),1248-1259.

15.) Chumpungam D., Leeratanavalee S., Generalized hypersubstitutions of many-sorted algebras, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),463-473.

16.) Boonmee A., Leeratanavalee S., All intra-regular generalized hypersubstitutions of type (2), Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 11, (2019),29-39.

17.) Leeratanavalee S., Outermost-strongly solid variety of commutative semigroups, Thai Journal of Mathematics, 14, (2016),305-313.

18.) Boonmee A., Leeratanavalee S., Factorisable monoid of generalized hypersubstitutions of typeT = (n), Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 85, (2016),1-7.

19.) Boonmee A., Leeratanavalee S., Factorisable monoid of generalized hypersubstitutions of type Γ = (2), Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),213-225.

20.) Wongpinit W., Leeratanavalee S., All maximal idempotent submonoids of HypG(2), Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 7, (2015),106-113.

Other Information


  •  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทงานวิชาการ อายุ 40  ปี ขึ้นไป ประจำปี 2562


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280